CPRAC CPRAC

Subscriu-te al SCP News

Seguretat

5 + 5 =
Resol aquest problema matemàtic i escriu el resultat. Per exemple, per a 1+3, escrigui 4.
PROJECTES » Contaminants orgànics persistents (COPs)

Contaminants orgànics persistents (COPs)

El Centre d’Activitat Regional pel Consum i la Producció Sostenibles (SCP/RAC) és, des de 2009, Centre Regional del Conveni d’Estocolm sobre Contaminants Orgànics Persistents (COPs). Aquest conveni és un tractat internacional que té com a fi protegir la salut humana i l’entorn de l’efecte perniciós d’aquests substàncies.

Els contaminants orgànics persistents (COPs) són productes químics tenen les següents característiques:

  • Persistència: Romanen intactes en l’entorn durant períodes molt llargs. 
  • Volatilitat: Poden viatjar llargues distàncies i arribar a regions on no han estat utilitzats ni produïts. 
  • Bioacumulació: S’acumulen en els teixits grassos dels organismes vius. 
  • Alta toxicitat. 


L’exposició humana als COPs pot provocar greus efectes a la salut, fins i tot alguns càncers, defectes de naixement, disfuncions en els sistemes immunitaris i reproductius, susceptibilitat incrementada davant les malalties i fins i tot disminució de la intel·ligència. És per aquest motiu que la comunitat internacional, i més específicament les Nacions Unides, s’han dotat d’importants instruments per regular-los i controlar-los. El més important és el Conveni de Estocolm que fou adoptat el 22 de maig de 2001 i va entrar en vigor el 17 de maig de 2004, requerint a les parts signants a que prenguessin les mesures adients per eliminar i reduir les emissions de COPs a l’entorn.

El SCP/RAC com a Centre Regional del Conveni d’Estocolm treballa per ajudar els països signants del Conveni, tant aquells que es troben en vies de desenvolupament com els que tenen economies en transició, a complir les seves obligacions sota el Conveni, donant-los de capacitació i de transferència de tecnologia. 

Previ al seu nomenament com a Centre Regional del Conveni el SCP/RAC ja havia estat treballant en aquest camp en els darrers anys, i arrel del nou mandat està establint una xarxa de socis amb els quals col·laborar, com d’altres Centres Regionals del Conveni d’Estocolm, els Centres de Producció més Neta i els Centres Regionals del Conveni de Basilea. D’aquesta forma s’eviten duplicitats d’esforços i es promou la sinergia amb els Convenis de Rotterdam i Basilea, seguint les decisions preses per les COP (Conferència de les Parts) dels tres Convenis. 

Actualment el Conveni d’Estocolm regula els següents COPs:

  • Pesticides: Aldrín, clordà, DDT, dieldrina, endrina, heptaclor, hexaclorobenzè,  mirex, toxafè, clordecona, alfa hexaclorociclohexà, lindà,  pentaclorbenzè; 
  • Productes Químics Industrials: hexaclorobenzè,  bifenils policlorats (PCB),   èter de  hexabromodifenil i èter de heptabromodifenil; pentaclorbenzè, àcid sulfònic de perfluoroctà, les seves sals i fluorur de sulfonil perfluoroctà, èter de tetrabromodifenil i èter de pentabromodifenil; i  
  • Subproductes: hexaclorobenzè,  dibenzo-p-dioxines policlorades i dibenzofurans policlorats (PCDD/PCDF), PCB, alfa hexaclorociclohexà, beta hexaclorociclohexà i  pentaclorobenzè.

 

Sant Pau Recinte Modernista. Pavelló de Nostra Senyora de la Mercè Carrer de Sant Antoni Maria Claret, 167. 08025 Barcelona, Catalunya (Spain)